15000 Miami Lakes Drive E Miami Lakes, FL 33014-2700